Algemene Voorwaarden

 

De websites www.albatros.ws en www.albatrosmodelbouw.be zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is. 
Albatros is niet aansprakelijk voor misbruik door derden  van door copyright beschermde informatie.

 

Artikel 1. Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij albatros gevestigd te muizen op de leuvensesteenweg 759, ingeschreven in het handelsregister , optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 De in shop of andere documentatie van opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden albatros niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief  Belgische omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

 

Artikel 4. Levertijd

4.1 Albatros zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

 

Artikel 5. Aflevering, bezorging

5.1 Op verzoek van de klant kan albatros de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Belgie. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.

5.2 Albatros brengt de kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening, deze worden vermeld op de factuur voordat de betaling geschied.

5.3 Het risico van de zaken gaat van albatros over op de klant op het moment van aflevering.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in de winkel van albatros en rekent aan de balie contant af.

6.2 Online betalen:

 Op rekening: binnen 10 werkdagen na ontvangst van de faktuur dient de betaling plaats te vinden.  Na voldoening op de bank rekening van albatros ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

6.3 Albatros heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Albatros garandeert garantie op de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

7.2 Een beroep op garantie wordt slechts door albatros in behandeling genomen  indien de klant dit beroep bij albatros indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

7.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door albatros aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het(indien aanwezig) bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

7.4 Ieder recht op garantie vervalt indien

Zonder toestemming van albatros, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.

Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.

De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.


7.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van albatros of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van albatros.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Albatros kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door albatros uitgevoerd.

9.2 Albatros behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.

9.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft albatros het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat albatros tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 10. Geschillen

10.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van albatros. Indien albatros zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

10.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij albatros hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens.